plansza informacyjna PFR poziom

Oś priorytetowa 3 Konkurencyjność przedsiębiorstw,
Działanie 3.7: Wzrost konkurencyjności MŚP, Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 - wsparcie na finansowanie kapitału obrotowego mikro i małych przedsiębiorstw.

EFRR